Wrocławski Teatr Współczesny

Menu główne

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: YouTube
Przejdź do: Wersja kontrastowa
PrzejdĹş do wersji polskiej serwisu
Go to english version

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KOSTIUMÓW Wrocławskiego Teatru Współczesnego

 1. Wypożyczający, który korzysta z usług Teatru w zakresie wypożyczania kostiumów oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w pełni go akceptuje i zobowiązuje się do respektowania jego postanowień.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mówi się o ,,pracowniku Teatru” oznacza to pracownika Teatru zajmującego się bezpośrednio wydawaniem kostiumów Wypożyczającym.
 3. Wypożyczenie kostiumu następuje po uprzednim okazaniu pracownikowi Teatru dokumentu tożsamości Wypożyczającego oraz po przedstawieniu przez Wypożyczającego jego danych teleadresowych. Wypożyczający wyraża przy tym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych pracownikowi Teatru do celów związanych wyłącznie z wykonaniem umowy wypożyczenia kostiumu. Wypożyczający jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych oraz do ich aktualizacji i poprawiania. Kupujący potwierdza również, że został poinformowany o dobrowolności podania ww. danych osobowych.
 4. Za wypożyczenie kostiumu Teatr pobiera (z góry) od Wypożyczającego opłatę zgodną z cennikiem Teatru odpowiadającą zadeklarowanemu przez Wypożyczającego okresowi wypożyczenia kostiumu oraz kaucję zwrotną w wysokości od 100 (stu) złotych do 700 (siedmiuset) złotych, zgodnie z cennikiem Teatru, przeznaczoną na pokrycie ewentualnych roszczeń Teatru, o których mowa w punktach 7-10 niniejszego Regulaminu.
 5. W momencie odbioru kostiumu Wypożyczający jest zobowiązany zbadać stan wypożyczanego kostiumu oraz zgłosić pracownikowi Teatru ewentualne uszkodzenia (zniszczenia) kostiumu. Wskazane przez Wypożyczającego uszkodzenia (zniszczenia) kostiumu zostaną odnotowane przez pracownika Teatru na wydanym Wypożyczającemu dokumencie potwierdzającym wypożyczenie kostiumu.
 6. Wypożyczający zobowiązuje się do używania kostiumu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do zaniechania przeprowadzania jakichkolwiek zmian lub przeróbek kostiumu.
 7. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony kostium od momentu jego wypożyczenia do chwili jego zwrotu pracownikowi Teatru, w szczególności wypożyczony kostium powinien zostać zwrócony w umówionym terminie w stanie kompletnym i niepogorszonym w stosunku do stanu, w jakim został wypożyczony.
 8. Za każdy dzień opóźnienia w zwrocie wypożyczonego kostiumu Teatr pobiera należność w wysokości opłaty za wypożyczenie kostiumu. W przypadku opóźnienia dłuższego niż 7 dni należność ta wynosić będzie za każdy kolejny (ósmy i następny) dzień opóźnienia 150% opłaty za wypożyczenie kostiumu.
 9. W przypadku zwrotu kostiumu zabrudzonego ponad normalne używanie Wypożyczający zobowiązuje się pokryć koszt renowacji (czyszczenia) kostiumu, który wynosi od 20 (dwudziestu) złotych do 400 (czterystu) złotych w zależności od rodzaju stroju i stanu zabrudzenia. Ostateczny koszt renowacji (czyszczenia) kostiumu ustala pracownik Teatru w dniu zwrotu kostiumu do Teatru.
 10. W przypadku niedokonania zwrotu wypożyczonego kostiumu lub zwrotu niekompletnego kostiumu Wypożyczający zobowiązany jest uiścić na rzecz Teatru kwotę stanowiącą równowartość kosztów związanych z zakupieniem nowego kostiumu lub odtworzeniem wypożyczonego kostiumu. Ostateczną wartość tej kwoty ustala pracownik Teatru.
 11. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Teatrze w pracowni kostiumografa oraz na stronie internetowej Teatru.

Pliki do pobrania:


Stopka

Zamknij