Wrocławski Teatr Współczesny

Menu główne

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: YouTube
Przejdź do: Wersja kontrastowa
PrzejdĹş do wersji polskiej serwisu
Go to english version

Deklaracja dostępności

 
Deklaracja dostępności strony Wrocławskiego Teatru Współczesnego im. Edmunda Wiercińskiego
Wrocławski Teatr Współczesny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:
strona www.wteatrw.pl, www.strefykontaktu.pl
Data publikacji strony internetowej: 14.01.2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2021 r.
Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

Treści niedostępne

 
brak napisów w nagrania-audio video,
nie wszystkie treści nietekstowe mają alternatywę w postaci tekstu
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Szczurek
E-mail: administracja@wteatrw.pl
Telefon: 71 358 8 913
 

Każdy ma prawo:

 
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 

Żądanie musi zawierać:

 
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy
od daty zgłoszenia.
 

Skargi i odwołania

 
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Wrocławskiego Teatru Współczesnego
Adres: Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego
ul. Rzeźnicza 12, 50-132 Wrocław
E-mail: biuro@wteatrw.pl
Telefon: 71 358 8 910
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna Osoby z niepełnosprawnością ruchową

 
Budynek Wrocławskiego Teatru Współczesnego jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Wejście do budynku odbywa się z parteru bez żadnych barier architektonicznych.
Widzowie mają dostęp na widownię 2 scen teatralnych – sceny dużej na parterze,
windą dla osób niepełnosprawnych, i sceny na strychu - windą osobowa na IV piętro.
W windzie osobowej zamontowany jest moduł głosowy do identyfikacji piętra.
Ponadto osoby z niepełnosprawnością ruchową mają swobodny dostęp do kasy biletowej,
foyer i toalet. Teatr zapewnia na każdym spektaklu osobę, która pomaga osobom niepełnosprawnym
w poruszaniu się po obiekcie.
Osoby z dysfunkcją wzroku
Do teatru oraz na przedstawienie można wejść z psem asystującym.
W repertuarze Teatru znajdują się spektakle wystawiane z audiodeskrypcją.
Osoby z dysfunkcją słuchu
Wrocławski Teatr Współczesny nie dysponuje sprzętem do realizacji wydarzeń dla osób z dysfunkcją słuchu.
Oświetlenie i systemy alarmowe:
Oświetlenie naturalne i sztuczne w przestrzeniach komunikacyjnych teatru jest bardzo dobre.
System alarmowy ma formę dźwiękową oraz sygnały wizualne, dzięki czemu sygnał alarmowy
jest widoczny dla osób niesłyczących.

Stopka

Zamknij