Wrocławski Teatr Współczesny

Menu główne

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: YouTube
Przejdź do: Wersja kontrastowa
PrzejdĹş do wersji polskiej serwisu
Go to english version

Deklaracja dostępności

 
Deklaracja dostępności strony Wrocławskiego Teatru Współczesnego im. Marii i Edmunda Wiercińskich
Wrocławski Teatr Współczesny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:
strona www.wteatrw.pl, www.strefykontaktu.pl
Data publikacji strony internetowej: 14.01.2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2021 r.
Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

Treści niedostępne

 
 większość nagrań nie ma napisów audio-video,
nie wszystkie treści nietekstowe mają alternatywę w postaci tekstu
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-08-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Olejniczak
E-mail: administracja@wteatrw.pl
Telefon: 71 358 8 913
 

Każdy ma prawo:

 
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 

Żądanie musi zawierać:

 
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy
od daty zgłoszenia.
 

Skargi i odwołania

 
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Wrocławskiego Teatru Współczesnego
Adres: Wrocławski Teatr Współczesny im. Marii i Edmunda Wiercińskich
ul. Rzeźnicza 12, 50-132 Wrocław
E-mail: biuro@wteatrw.pl
Telefon: 71 358 8 910
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna Osoby z niepełnosprawnością ruchową

 
Budynek Wrocławskiego Teatru Współczesnego jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Wejście do budynku odbywa się z parteru bez żadnych barier architektonicznych.
Widzowie mają dostęp na widownię 2 scen teatralnych – sceny dużej na parterze,
windą dla osób niepełnosprawnych, i sceny na strychu - windą osobowa na IV piętro.
W windzie osobowej zamontowany jest moduł głosowy do identyfikacji piętra.
Ponadto osoby z niepełnosprawnością ruchową mają swobodny dostęp do kasy biletowej,
foyer i toalet. Teatr zapewnia na każdym spektaklu osobę, która pomaga osobom niepełnosprawnym
w poruszaniu się po obiekcie.
Osoby z dysfunkcją wzroku
Do teatru oraz na przedstawienie można wejść z psem asystującym.
W repertuarze Teatru znajdują się spektakle wystawiane z audiodeskrypcją.
Osoby z dysfunkcją słuchu
Wrocławski Teatr Współczesny nie dysponuje sprzętem do realizacji wydarzeń dla osób z dysfunkcją słuchu.
Oświetlenie i systemy alarmowe:
Oświetlenie naturalne i sztuczne w przestrzeniach komunikacyjnych teatru jest bardzo dobre.
System alarmowy ma formę dźwiękową oraz sygnały wizualne, dzięki czemu sygnał alarmowy
jest widoczny dla osób niesłyczących.

Stopka

Zamknij