Wrocławski Teatr Współczesny

Menu główne

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: YouTube
Przejdź do: Kontrast domyślny - klasyczna wersja serwisu
Przejdź do wersji polskiej serwisu
Go to english version

Nowy regulamin organizacji widowni WTW

9 lutego 2021
{n_title2}

Od 9 czerwca 2020 roku we Wrocławskim Teatrze Współczesnym obowiązuje nowy regulamin organizacji widowni. Prosimy o zapoznanie się z nim.

Regulamin organizacji widowni Wrocławskiego Teatru Współczesnego im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu (zwanego dalej ,,Teatrem”)

 1. Udział w wydarzeniu artystycznym organizowanym przez Teatr (zwanym dalej ,,spektaklem”) jest dopuszczalny wyłącznie pod warunkiem bezwzględnego respektowania przepisów niniejszego regulaminu oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964 ze zm.), jak również aktualnych wytycznych i zaleceń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 2. Niezależnie od zakupu biletu uprawniającego do udziału w spektaklu warunkiem koniecznym do wejścia na widownię jest złożenie pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 3. Każda osoba uczestnicząca w spektaklu (z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w przepisach szczególnych) jest zobowiązana do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres przebywania na terenie Teatru, tj. od chwili wejścia do budynku do Teatru do chwili opuszczenia tego budynku, w szczególności w czasie spektaklu. Posiadanie ww. środków ochrony będzie kontrolowane przy wejściu do budynku Teatru przez osoby wyznaczone przez Teatr. Teatr zastrzega sobie prawo odmowy wstępu do budynku Teatru osobom nie posiadającym ww. środków ochrony, niezależnie od faktu nabycia przez te osoby biletu uprawniającego do udziału w spektaklu.

 4. Każda osoba wchodząca do budynku Teatru zobowiązana jest do dokonania dezynfekcji rąk przy użyciu środków znajdujących się przy wejściu do budynku Teatru.

 5. Podczas przebywania w budynku Teatru należy poruszać się w sposób z zapewniający zachowanie dystansu społecznego (co najmniej 2 m). Wyjątek stanowią sytuacje gdy zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Nakaz zachowania dystansu nie dotyczy również osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 6. Przemieszczanie się po budynku Teatru jest możliwe wyłącznie po wyznaczonych traktach.

 7. Na widowni możliwe jest zajmowanie miejsc wyłączne z zachowaniem co najmniej jednego miejsca wolnego pomiędzy widzami (w rzędach naprzemiennie). Obowiązek zachowania co najmniej jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

 • uczestniczy w spektaklu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,

 • jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

 1. Każda osoba przebywająca w budynku Teatru zobowiązana jest do bezwzględnego przestrzegania zaleceń obsługi widowni zarówno w kwestii zajmowania miejsc, jak i poruszania się na terenie Teatru.

 2. W pomieszczeniu toalety może przebywać tylko jedna osoba, która przed wejściem do tego pomieszczenia i po jego opuszczenia zobowiązana jest do dokonania dezynfekcji rąk przy użyciu środków znajdujących się przy wejściu do pomieszczenia toalety.

 3. Teatr nie zapewnia możliwości korzystania z szatni (możliwe jest zabranie okrycia wierzchniego na widownię).

 4. Udział w spektaklu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem do respektowania jego przepisów.

 5. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 9 czerwca 2020 r. i czasowo zastępuje wszelkie inne uregulowania Teatru w zakresie organizacji jego widowni.

Pliki do pobrania:
Stopka

Zamknij